Disclaimer

Artikel 1. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Surplus² behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en zal in dat geval automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

 

Artikel 2. Aansprakelijkheid

Surplus² kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie en commentaar die door Surplus² zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op een financiële of andere compensatie. Surplus² is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de sitebeheerder of Surplus².

Surplus² is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Surplus² oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Surplus² de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Surplus² en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt continu gewijzigd. Surplus² behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site en aan alle data die zich hierop bevinden.

 

Artikel 3. Intellectuele eigendom

Surplus² behoudt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de informatie die hierop werd aangeboden. Indien u teksten en afbeeldingen voor commerciële doeleinden of privé gebruik aanwendt, dan is reproductie (zelfs met bronvermelding) niet toegestaan Indien u wilt teksten of beeldmateriaal gebruiken voor eigen doeleinden, dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen. U kan uw verzoek mailen naar de coördinator hanna.debaecke@netwerkkwadraat.be

Het is NIET toegestaan afbeeldingen, logo, materiaal te reproduceren zonder toestemming!

Artikel 4. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. Indien fouten, onjuistheden, tekortkomingen of andere zaken worden vastgesteld, dan kan u dit laten weten via de coördinator.
Surplus2 © 2020 , all rights reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - website door KameleonPlus - -